เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:30 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม สทนช. สังสรรค์...รับวันปีใหม่ 63

ณ The Halls Bangkok