บุคลากรนางสาวปรางค์ทิพย์ บัวเริง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ