กิจกรรมเด่น

ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน
วันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน
วันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 2
วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสดุและการใช้รถราชการ ณ สทนช. ภาค 2 จ.นนทบุรี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 2
วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสดุและการใช้รถราชการ ณ สทนช. ภาค 2 จ.นนทบุรี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 2
วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสดุและการใช้รถราชการ ณ สทนช. ภาค 2 จ.นนทบุรี ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 2
กตน. ประชุมเปิดการตรวจสอบ GFMIS
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การบัญชี ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กตน. ประชุมเปิดการตรวจสอบ GFMIS
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การบัญชี ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กตน. ประชุมเปิดการตรวจสอบ GFMIS
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การบัญชี ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
กตน. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร สทนช. ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สทนช. ประจำปี ๒๕๖๖ "สงกรานต์ สานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ ประเพณีไทย"
กตน. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร สทนช. ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สทนช. ประจำปี ๒๕๖๖ "สงกรานต์ สานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ ประเพณีไทย"
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ New to Say No รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๒-๒๔ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลื่นลูกใหม่ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” New to Say No รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมน้ำเอก ชั้น ๔ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
กตน. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ New to Say No รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๒-๒๔ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลื่นลูกใหม่ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” New to Say No รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมน้ำเอก ชั้น ๔ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
กตน. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ ๑๘
วันที่ ๒๐-๒๔ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ ๑๘ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
กตน. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ ๑๘
วันที่ ๒๐-๒๔ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ ๑๘ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะกรรมการลุ่มน้ำ
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมปิดการตรวจสอบ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ณ ห้องประชุมน้ำยม ชั้น ๓ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะกรรมการลุ่มน้ำ
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมปิดการตรวจสอบ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ณ ห้องประชุมน้ำยม ชั้น ๓ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประชุมปิดการตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กตน. ประชุมปิดการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยรับตรวจ สลน. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประชุมปิดการตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กตน. ประชุมปิดการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยรับตรวจ สลน. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประชุมปิดการตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กตน. ประชุมปิดการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยรับตรวจ สลน. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ สลน. ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ สลน. ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบ สลน.
วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ สลน. ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. เข้าตรวจสอบและสัมภาษณ์กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง
วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการเข้าตรวจสอบและสัมภาษณ์การดำเนินการสรรหา คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ณ กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
กตน. เข้าตรวจสอบและสัมภาษณ์กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง
วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการเข้าตรวจสอบและสัมภาษณ์การดำเนินการสรรหา คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ณ กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบ กวค.
วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบ กวค.
วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ กวค.
วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจนับความมีอยู่จริงของพัสดุ ณ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กตน. ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 3
วันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสดุและการใช้รถราชการ ณ สทนช. ภาค 3 จ.ขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ สทนช. ภาค 3
วันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กตน. ดำเนินการเข้าตรวจสอบและประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสดุและการใช้รถราชการ ณ สทนช. ภาค 3 จ.ขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กตน. ประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ กตน. ได้ประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ กตน. ได้ประชุมกำกับติดตามงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กตน. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้บริหาร


นายณัฐธีร์ ศรีภิรมย์ชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กตน.

ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

crt

ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจสอบภายใน

กตน. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png2.png4.png8.png1.png7.png
วันนี้15
เมื่อวานนี้13
สัปดาห์นี้93
เดือนนี้54
รวมทั้งหมด24817

วันอาทิตย์, 04 มิถุนายน 2566 23:19

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก